Zwroty i reklamacje

1. INFORMACJA DLA KONSUMENTA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać:
pisemnie na adres: F.H.U PELIKAN Piotr Lerka, ul. 1 maja 47, 05-200 Wołomin , lub
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email na adres: moto-pelikan@tlen.pl

2. ZASADY PRZYJMOWANIA REKLAMACJI

2.1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
2.3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli
Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

2.4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną adres: moto-pelikan@tlen.pl
2.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni od momentu dostarczenia pisma reklamacyjnego oraz reklamowanego towaru, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie
Klienta uznał za uzasadnione.

2.6. Towary w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:
Moto-Pelikan ul. 1 maja 47 05-200 Wołomin.

2.7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także
jej treść, jest zawarta w dołączonej do produktu karcie gwarancyjnej.